Zamknięty układ chłodzenia z zespołem pompowym / Closed cooling system with pumping unit / Замкнутый контур охлаждения с насосным блоком ZP-1

Zamknięty układ chłodzenia z zestawem pompowym ZP-1 przeznaczony jest do chłodzenia maszyn oraz urządzeń pracujących w podziemnych wyrobiskach górniczych. Zestaw zapewnia stały przepływ czystego czynnika chłodzącego w obiegu zamkniętym.
Charakterystyka:
• budowa przeciwwybuchowa,
• wersje z zintegrowanym wyłącznikiem ognioszczelnym lub bez wyłącznika,
• wersje wykonania z wymiennikiem woda-woda lub wymiennikiem typu woda-powietrze (z wentylatorem),
• odseparowanie chłodzonych urządzeń od wody z systemu p.poż.,
• ograniczenie zużycia wody,
• zastosowanie m.in. do chłodzenia, przemienników częstotliwości, przekładni, silników itp.

Closed cooling system with pumping unit ZP-1 is assigned for work inside underground mining excavations for cooling machines and devices. System ensures constant flow of clean cooling agent in closed cycle.
Characteristics:
• explosion-proof construction,
• version with a built-in flameproof starter or without the starter,
• executions with water-water heat or with fan and water-air heat exchanger,
• separation of cooled equipment from water from firefighting system (with fan).
• limitation of water consumption,
• application, a/o for cooling of the frequency converters, gears, motors, etc.

Замкнутый контур охлаждения с насосным блоком ZP-1 предназначена для работы в подземных горных выработках с целью охлаждения машин и устройств. Система обеспечивает постоянную циркуляции чистого хладагента по закрытому контуру.
Характеристика:
• взрывозащищенная конструкция,
• версии с встроенным взрывонепроницаемым пускателем или без пускателя,
• версии исполнения с теплообменником вода-вода или с вентилятором и теплообменником типа вода-воздух (с вентилятором),
• отделение охлаждаемых устройств от воды из противопожарной системы,
• ограничение расхода воды,
• предназначение между прочим для охлаждения инверторов, передач, двигателей и т.п.

Zamknięty układ chłodzenia z zespołem pompowym ZP-1