Ognioszczelny rozrusznik tyrystorowy / Flameproof thyristor starter / Взрывонепроницаемый тиристорный пускатель RTOCA.1

Ognioszczelny rozrusznik tyrystorowy RTOCA.1 jest urządzeniem elektrycznym przeznaczonym dla górnictwa podziemnego. Produkowany jest w dwóch wersjach wykonania: przeznaczonej do sterowania procesem łagodnego rozruchu silników asynchronicznych lub przeznaczonej do prostowania napięcia trójfazowego.

Charakterystyka:
„- łagodny START maszyny z eliminacją udarów mechanicznych przy rozruchu,
„- ograniczenie spadków napięcia sieci zasilającej w stosunku do rozruchu bezpośredniego,
„- ograniczenie awaryjności zasilanych maszyn i wydłużenie żywotności podzespołów mechanicznych,
„- możliwość wykonania urządzenia w wersji prostownika (np. do sterowania elektromagnesem),
„- współpraca z układami automatyki, wizualizacji i monitoringu, transmisja danych na powierzchnię,
„- duże możliwości konfiguracji i parametryzacji.

The flameproof thyristor starter RTOCA.1 is a device designed for underground mining, for smooth start-up of asynchronous motors working in the mine machinery drives.
It is manufactured in two executions: intended for control of smooth start-up of asynchronous motors or intended for rectifying of three-phase voltage.
Characteristics:
• a smooth START of a machine with the elimination of mechanical strokes during the start-up,
• limitation of supply networks’ voltage dips in relation to a direct start-up,
• limitation of the driven machines failure and prolongation of the life of mechanical components,
• possibility of execution in rectifier version (e.g. for control of electromagnet),
• cooperation with automation, visualisation and monitoring systems, possible data transmission to the ground level,
• great scope of configuration and parametrization.

Взрывонепроницаемый тиристорный пускатель RTOCA.1 является устройством предназначенным для подземной горной промышленности. Устройство доступно в двух версиях исполнения: для управления процессом «плавного пуска» асинхронных двигателей и для преобразования трехфазного напряжения.
Характеристика:
• мягкий СТАРТ машины с устранением механических ударов во время пуска,
• ограничение посадок напряжения питательной сети по сравнению с непосредственным пуском,
• ограничение аварийности питаемых машин и увеличение срока работы механических компонентов,
• возможность выполнения устройства с функцией выпрямителя (например, для управления электромагнитом),
• работа с системами автоматики, визуализации и мониторинга, передача данных на поверхность,
• большие возможности конфигурации и параметризации.