Zasilacz iskrobezpieczny / Intrinsically safe Power supply / Блок питания искробезопасный DZI, UZI

Są to urządzenia przeznaczone do zasilania iskrobezpiecznych obwodów urządzeń i systemów sterowania eksploatowanych w podziemnych wyrobiskach, w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.
Charakterystyka:
• uniwersalność – do współpracy z rożnymi układami automatyki i sterowania,
• duża ilość wersji i typów.

These are devices designed to power-supply intrinsically safe circuits of control systems and devices operated in underground excavations in methane and/or coal dust explosion hazard areas.
Characteristics:
• universality –apt to work together with various automation and control systems,
• high quantity of versions and types.

Это оборудование, предназначенное для питания искробезопасных цепей устройств и систем управления, использованных в подземных раскопках в зонах взрывоопасности метана и/или угольной пыли.
Характеристикa:
• универсальность – взаимодействует с разными системами автоматики и управления,
• большое количество версий и типов.

Zasilacz iskrobezpieczny DZI, UZI


Zasilacz iskrobezpieczny DZI, UZI