Waga taśmociągowa / Belt conveyor weighbridge / Конвейерные весы ROL-1

Waga taśmociągowa typu ROL-1 jest urządzeniem w wykonaniu przeciwwybuchowym, przeznaczonym do ciągłego pomiaru masy materiału sypkiego (węgiel, kruszywa itp.) transportowanego przenośnikiem taśmowym przy stałej lub zmiennej prędkości taśmy. Sygnał z wagi może być wykorzystany między innymi w układach optymalizacji prędkości pracy przenośników taśmowych zasilanych z przemienników częstotliwości.
Charakterystyka:
• uniwersalność – możliwość wykorzystania w rożnych węzłach procesu technologicznego,
• dokładność pomiaru – 2%,
• duże możliwości konfiguracji i parametryzacji,
• możliwość zabudowy na rożnych typach przenośników.

Belt conveyor weighbridge type ROL-1 is an explosion-proof device designed for constant measurement of weight of bulk material (coal, aggregates, etc.) transported using a belt conveyor at constant or variable belt speed. Weighbridge signal may be used, inter alia in operational speed optimization systems of belt conveyors that are supplied from frequency converters.
Characteristics:
• universality – possible to be used in various process units,
• measuring accuracy – 2%,
• high configuration and parameterization possibilities,
• possible to be installed at various conveyor types.

Весы ленточного конвейера типа ROL-1 это устройство в взрывобезопасном исполнении, предназначенное для непрерывного измерения массы сыпучего материала (уголь, крошки и т. п.), транспортируемого с применением ленточного конвейера при постоянной или переменной скорости ленты. Сигнал с весов можно использовать между прочим в системах оптимизации скорости работы ленточных конвейеров, питаемых из преобразователей частоты.
Характеристикa:
• универсальность – возможность использования в разных узлах технологического процесса,
• точность измерения – 2%,
• большие возможности конфигурации и параметризации,
• возможность застройки на разных типах конвейеров.

Waga taśmociągowa ROL-1