Szafa konwerterowa / Converter cabinet / Шкаф конвертеров SzK-3

Szafa konwerterowa SzK-3 jest urządzeniem przeznaczonym do skoncentrowania transmisji światłowodowych lub linii RS422/485 w jednym punkcie oraz przesłanie ich jedną linią transmisyjną do kolejnego systemu. Szafa SzK-3 przeznaczona jest do pracy w podziemnych wyrobiskach, w strefach nie zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego oraz do pracy na powierzchni zakładów górniczych.

Converter cabinet SzK-3 is intended for concentrating fiber-optic transmissions or RS422/485 lines at one point and sending it with one transmission line to the next system. The Converter cabinet SzK-3 is designed to use in the underground mining excavations, where methane and/or coal dust explosion hazard is not present, and on the surface of mining plants.

Шкаф конвертеров SzK-3 предназначен для фокуса оптической передачи или линии RS-422/485 в одну точку, а также для отправления их по одной линии в другую систему. Шкаф SzK-3 предназначен для работы в подземных выработках горнодобывающей промышленности, в которых нет взрывоопасности метана и/или угольной пыли.