Ognioszczelny komputer przemysłowy / Flameproof industrial computer / Взрывонепроницаемый промышленный компьютер OKP

Ognioszczelny Komputer Przemysłowy OKP jest komputerem klasy PC zabudowanym w osłonie ognioszczelnej, przeznaczonym do zastosowania w podziemnych wyrobiskach w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Dedykowany jest do tworzenia lokalnych stanowisk sterowania, nadzoru oraz wizualizacji procesów technologicznych m.in. w podziemiach kopalń.

The OKP fireproof industrial computer is a PC-class computer built in flameproof enclosure, designed to be used in underground excavations of methane and/or coal dust explosion hazard areas. It is dedicated to create local control, supervision and visualization stations for processes that are used, in mine undergrounds.

Огнезащитный Промышленный Компьютер OKP – это компьютер класса PC, застроенный в огнезащитной оболочке, предназначенный для употребления в подземных выработках в зонах взрывоопасности метана и/или угольной пыли. Предназначен для образования местных пунктов управления, надзора, а также визуализации технологических процессов, в шахтных подвалах.

Ognioszczelny komputer przemysłowy OKP


Ognioszczelny komputer przemysłowy OKP