Iskrobezpieczny System Sterowania Rozproszonego / Intrinsically safe control system / Искробезопасная система управления CarboLogic CL

CarboLogic CL jest uniwersalnym, iskrobezpiecznym sterownikiem programowalnym klasy PLC przeznaczonym do realizacji systemów sterowania i automatyzacji rożnorodnych procesów technologicznych w strefach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu.

Charakterystyka:
„- intuicyjna obsługa, interfejs z wyświetlaczem graficznym,
„- modułowa konstrukcja, łatwość rozbudowy i konfiguracji (do 16 modołow),
„- swobodnie programowalny – własne środowisko programowania (CL Programmer),
„- wysoka stabilność i niezawodność systemu,
„- szerokie możliwości diagnostyki,
„- archiwizacja danych (pamięć zewnętrzna),
„- współpraca z innymi systemami i podsystemami.

Zastosowanie:
„- systemy sterowania całych węzłów technologicznych (układy załadunku skipu, urządzenia przyszybowe, pompownie, kompleksy ścianowe i przodkowe),
„- systemy sterowania maszyn górniczych (przenośniki taśmowe i zgrzebłowe, kombajny, agregaty),
- systemy ważenia oraz systemy pomiarowe,
- systemy monitoringu i wizualizacji,
„- systemy sterowania klimatyzacją podziemną,
- systemy transmisji danych.

CarboLogic CL is a universal, intrinsically safe PLC designed for control and automation systems used in various processes in methane and/or coal dust explosive hazard areas.

Characteristics:
• intuitive operation, interface with graphic display,
• modular design, easy to expand and configure (maximum 16 modules,),
• freely programmable – own programming environment (CL Programmer),
• high stability and reliability of the system,
• abundant diagnostic possibilities,
• data archiving (external memory),
• co-operation with other systems and subsystems.

Applications:
• control systems used in entire process units (skip car loading systems, mining shaft top and bottom equipment, pumping stations, long wall and face complexes),
• mining machinery control systems (belt conveyors and scraper belt conveyors, combined cutter loaders, cooling units),
• weighing systems and measuring systems,
• monitoring and visualization systems,
• underground air-conditioning control systems,
• data transmission systems.

CarboLogic CL – это универсальный, искробезопасный коммандоконтроллер, предназначенный для осуществления систем управления и автоматизации разнообразных технологических процессов в зонах опасных по взрыву угольной пыли и/или метана.

Характеристика:
• интуитивное обслуживание, интерфейс с графическим дисплеем,
• модульная конструкция, лёгкость расширения и конфигурации (максимально 16 модулей),
• свободно программный – собственная программная среда (CL Programmer),
• высокая устойчивость и надёжность системы,
• широкие возможности диагностики,
• архивирование данных (внешнее запоминающее устройство),
• сотрудничество с другими системами и подсистемами.

Употребление:
• системы управления технологических узлов (схемы погрузки скипа, оборудование околоствольной выработки, насосные станции, комплексы выемки лавами и забоями),
• системы управления горными машинами (ленточные и тормозные конвейеры, комбайны, агрегаты),
• системы взвешивания, а также измерительные системы,
• системы мониторинга и визуализации,
• системы управления подземными кондиционерами воздуха,
• системы передачи данных.

Iskrobezpieczny System Sterowania Rozproszonego CarboLogic CL


Iskrobezpieczny System Sterowania Rozproszonego CarboLogic CL