System ewidencji środków strzałowych/ Blasting equipment register system/ Система записи взрывчатых веществ SESS

System Ewidencji Środków Strzałowych SESS służy do prowadzenia ewidencji środków strzałowych do użytku cywilnego na dole i powierzchni kopalń oraz w innych zakładach wykorzystujących tego typu środki. System SESS przechowuje kompletną historię operacji związanych z obrotem środkami strzałowymi i w czasie rzeczywistym wykonuje zmiany w bazie danych odnośnie rozchodu środków strzałowych. Ponad to prowadzi rejestr osób mających bezpośredni kontakt z materiałami wybuchowymi oraz środkami strzałowymi (w tym: przebytych szkoleniach, uprawnieniach, itp.). Elementy systemu:
Część powierzchniowa:
- serwer z oprogramowaniem SESS-Serwer,
- zasilacz UPS,
- urządzenia do transmisji danych BPD-1 (opcja).
Część dołowa:
- komputer przemysłowy PC-G z oprogramowaniem SESS-Klient,
- bezprzewodowe terminale skanujące BTS,
- system zasilania,
- urządzenia do transmisji danych BPD-1.

Blasting equipment register system SESS is intended for recording of blasting measures for civil use underground and on surface of the mines and in other plants using such types of equipment. SESS system stores complete history of operations connected with blasting inventory turnover and in introduces changes connected with issuance of blasting materials in real time. Furthermore, it keeps a record of people having direct contact with explosives and blasting materials (including: carried out trainings, authorizations etc.).
System components:
Surface part:
- Server with SESS-Serwer software,
- UPS Power unit,
- device for data transmission BPD-1 (option).
Underground part:
- industrial computer PC-G with SESS-Klient software,
- wireless Canning system BTS,
- power supply system,
- device for data transmission BPD-1.

Система Учета Взрывчатых Веществ SESS служит для учета взрывчатых веществ гражданского назначения вглубине и на поверхности шахт и в других предприятиях, использующих вещества этого типа. Система SESS сохраняет полную историю операций, связанных с обращением взрывчатых веществ и в режиме реального времени осуществляет изменения в базе данных, касающиеся расхода взрывчатых веществ. Кроме того, в ней хранится реестр лиц, имеющих непосредственный контакт с взрывчатыми веществами (в том числе: о пройденных инструктажах, допусках, и т.п.).
Элементы системы:
Поверхностная часть:
- сервер с программным обеспечением SESS-Serwer,
- блок питания UPS,
- устройство для передачи данных BPD-1 (опция).
Подземная часть:
- промышленный компьютер PC-G с программным обеспечением SESS-Klient,
- беспроводные сканирующие терминалы BTS,
- система питания,
- устройства для передачи данных BPD-1.