Iskrobezpieczny miernik prądów błądzących/ Intrinsically safe stray current meter/ Искробезопасный прибор для измерения блуждающих токов iMPB

Miernik iMPB jest urządzeniem przenośnym służącym do pomiarów prądów błądzących w miejscach prowadzenia robót strzałowych i składowania materiałów wybuchowych występujących w wyrobiskach zakładów górniczych.
Miernik wykonywany jest w dwóch wersjach: - IMPB/P - wersja podstawowa,
- IMPB/R - wersja z pamięcią wewnętrzną.
Urządzenie wyposażone jest w powtarzalne zabezpieczenie nadprądowe oraz alarm dźwiękowy i świetlny, który uaktywnia się podczas pomiarów, jeżeli zostanie przekroczona wartość prądu RMS lub wartość energii impulsu. Posiada tryb pomiaru wstępnego, pozwalający zweryfikować, czy przyrząd pracuje poprawnie.
• czas pracy do 24 godzin

iMPB jest a mobile equipment intended for measurements of stray currents in location of blasting works and storage of explosives present in the headings of mines:
The meter is executed in two versions:
- IMPB/P - basic version,
- IMPB/R - version with internal memory.
The device is equippped with repeatable overcurrent protection as well as acoustic and light alarm that is avtivating during measurements if the RMS value of current or energy impulse value will be exceeded.
It is equipped with preliminary measurement mode allowing verifying whether the device is operating correctly.
• Operation time to 24 hours

Измерительный прибор iMPB является переносным устройством, служащим для измерения блуждающих токов в местах проведения взрывных работ и складирования взрывчатых материалов, имеющих место в выработках горнодобывающих предприятий.
Измерительный прибор выполняется в двух версиях:
- IMPB/P - версия основная,
- IMPB/R - версия с внутренней памятью.
Устройство оснащено повторяемой защитой от перегрузок по току, а также звуковым и световым сигналом тревоги, который активизируется во время измерений, если превышается значение силы тока RMS или значение энергии импульса.
Имеется режим предварительного измерения, позволяющий проверить правильность работы прибора.
• Время работы до 24 часов