Bezprzewodowy terminal skanujący/ Wireless scanning terminal/ Беспроводной сканер BTS

Terminal BTS (skaner) służy do skanowania kodów 2D umieszczonych na środkach strzałowych. Może być stosowany w składach materiałów wybuchowych oraz w strefach zagrożonych.
BTS potrafi odczytać większość powszechnie stosowanych kodów paskowych, piętrowych i matrycowych.
Terminal może pracować w trybie “online” lub “offline”.

Terminal BTS (scanner) is intended for scanning of 2D codes located on blasting materials. It can be used in explosives stores and in hazardous zones. BTS is able to read majority of commonly used bar codes, matrix codes etc. Terminal can operate in “online” or “offline” mode.

Терминал BTS (сканер) служит для сканирования кодов 2D расположенных на взрывчатых веществах. Он может применяться на складах взрывчатых веществ, а также во взрывоопасных зонах.
BTS способен считывать большинство из общепринятых многоуровневых и матричных штрих-кодов. Терминал может работать в режиме “online” или “offline”.