Rozbudowa ZPMW w LW BOGDANKA S.A. / Extension of ZPMW in LW BOGDANKA S.A. / Расширение завода по механической переработке угля на угледобывающем предприятии LW BOGDANKA S.A.

Inwestycja Rozbudowy Zakładu Przeróbczego LW Bogdanka do wydajności 2 400 ton na godzinę to jedna z największych takich inwestycji w ostatnich latach w Polsce, a nawet na świecie.

W ramach inwestycji Grupa Carboautomatyka zrealizowała:
• klasyfikację wstępną wydobytego węgla surowego na przesiewaczach wibracyjnych produkcji Mifama, które są największymi dotychczas przesiewaczami produkowanymi w Polsce. Urobek surowy, który zostanie na sitach przesiewaczy kierowany jest do wzbogacania w cieczy ciężkiej lub do skruszenia, zaś urobek, który przejdzie przez sito kierowany jest do wzbogacania w osadzarkach miałowych lub do załadunku, a w przyszłości gdy kopalnia rozpocznie wydobycie węgli koksujących - do flotacji.
• mosty przenośnikowe i stacje napędowe - najdłuższych przenośników tego zakładu ich długość to 160 metrów, szerokość 1400 mm dzięki czemu osiągają wydajność 1200 ton na dobę,
• układ tworzenia mieszanek w obiekcie – jedno z najbardziej strategicznych miejsc tego zakładu. Dzięki zabudowanym dwóm wagom przenośnikowym dozującym, układom pomiaru jakości węgla istnieje możliwość utworzenia mieszanki energetycznej węgla zgodnych z oczekiwaniami klienta,
• załadunek na wagony - węgiel wzbogacony i odpowiednio zmieszany pod kątem kaloryczności zostaje zmagazynowany w zbiornikach a następnie za pomocą wylotów ze zbiorników sterowanych zdalnie hydraulicznie trafia na przenośnik, który wyposażony jest w specjalne urządzenia tzw. wózek zrzutowy do załadunku wagonów.

W ramach w/w zadania zrealizowano dostawę, montaż i uruchomienie:
• rozdzielni i pól rozdzielczych 6kV wraz z systemem kontroli i wizualizacji pracy MicroSCADA dla zabezpieczeń REF541,
• transformatorów 6/0,5kV - 2,5MVA; 2MVA; l,6MVA; 400kVA i 6/0,4kV - 1250kVA,
• mostów szynowych dla rozdzielnie nn, • rozdzielni stycznikowych 500V wykonanych w systemie kasetowym wraz z wykonaniem wizualizacji stanu ich pracy,
• szaf sterowniczych dla całości zadania w oparciu o sterowniki PLCGE Fanuc i szafami przekaźnikowymi wraz z prefabrykacją,
• niskonapięciowych przemienników częstotliwości w zakresach mocy 5,5 - 200kW,
• układów automatyki, sygnalizacji i bezpieczeństwa dla urządzeń technologicznych w oparciu o czujniki i sterownik PLC,
• skrzynek sterowniczych, skrzynek z remontowym wyłącznikiem mocy dla wszystkich urządzeń technologicznych,
• instalacji oświetleniowej oraz zestawów gniazd remontowych 400/230V,
• instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w oparciu o system baterii centralnej,
• instalacji odgromowej i ekwipotencjalnej, • systemu nadzoru CCTVopartego na kamerach IP,
• systemu ppoż. wraz z systemem oddymiania (klapy oddymiające, automaty drzwiowe) oraz przewietrzania,
• redundantnej sieci światłowodowej w topologii RING,
• systemów sterowania,
• nowego stanowiska załadunku węgla na wagony kolejowe oraz włączenie go do istniejącego systemu Solaris.Venus,
• taśmociągowych wag technologicznych i handlowych.

The project concerning Development of the Coal Processing Plant LW Bogdanka to the capacity of 2400 tonnes per hour is one of the biggest projects in Poland and even globally.

Carboautomatyka Group implements the following within the scope of this project:
• preliminary classification of extracted raw coal on vibrating screens manufactured by Mifama, which are the biggest screens manufactured in Poland so far. Mine run, which left on the sieves of the screens is directed for enrichment in heavy liquid or for crushing, while the winning going through the sieve is directed for enrichment in jigs or for loading and when the coal mine starts extraction of the coking coal - for flotation.
• conveyor bridges and driving stations - of the longest conveyors in this plant have a length of 160 meters, width 1400 mm, and therefore their capacity reaches 1200 tonnes per day.
• system for preparation of coal blends in the facility - one of the most important places in the plant. Thanks to installed two conveying and dosing scales, coal quality measurement systems it is possible to prepare coal blend with power properties in accordance with the customer demands,
• loading to carriages - enriched coal and correctly mixed with respect to calorific value should be stored in the tanks and then it is transferred to the conveyor through the outlets from containers with hydraulic remote control, which is equipped with special equipment - that is dump carriage for rail cars loading.

Delivery, assembly and start-up of the following equipment was implemented within the scope of the above-mentioned task:
• switchboard and switchgear panels 6kV with work visualisation and control system MicroSCADA for REF541 protections,
• transformers 6/0,5kV - 2,5MVA; 2MVA; l,6MVA; 400kVA and 6/0,4kV - 1250kVA,
• busbar trunkings for LV switchgears, • contactor switchboards 500V executed in cartridge system with execution of visualisation of their operation status,
• control cabinets for whole project based on the PLCGE Fanuc controllers and relay cabinets with prefabrication,
• low voltage frequency converters with power range 5.5 - 200kW,
• automation, signalling and safety systems for process equipment based on the sensors and PLC controller,
• control boxes, boxes with power service cut off switch for all process equipment,
• lighting system and set of power service outlets 400/230V,
• emergency exit lightning and emergency lightning based on the central battery system,
• lightning protection and equipotential bonding system,
• CCTV supervision system based on the IP cameras,
• fire protection system with smoke control system (smoke vents, door operators) and vents,
• redundant fibre optic network with RING topology,
• control systems,
• new coal loading station to rail cars and implementing it into the existing Solaris.Venus system,
• belt and commercial scales.

Проект по расширению завода по переработке угля на предприятии LW Bogdanka с увеличением его производительности до 2 400 тон в час является одним из крупнейших подобных проектов в Польше, а возможно и в мире.

В рамках проекта Группа Carboautomatyka реализует следующее: • предварительную сортировку добытого рядового угля на вибрационных грохотах производства компании Mifama, которые на сегодняшний день являются самыми большими из производимых в Польше грохотов. Рядовой уголь, который остается на ситах грохота, направляется на обогащение в тяжелой жидкости или на дробление, а уголь, который прошел через сито, направляется на обогащение в осадочных машинах мелкого угля или на погрузку, а в будущем, когда на шахте начнется добыча коксующихся углей – будет направляться на флотацию.
• транспортеры и приводные станции – самые длинные транспортеры этого предприятия, они имеют длину до 160 метров и ширину 1400 мм, и их производительность достигает 1200 тонн в сутки,
• система приготовления смесей на объекте – один из самых важных участков этого предприятия. Благодаря двум встроенным дозирующим транспортёрных весам и системам для определения качества угля существует возможность создания смесей энергетических углей, соответствующих требованиям заказчиков,
• загрузка в вагоны – смесь из обогащенных углей требуемой калорийности накапливается в бункерах и затем через выпуски с дистанционным гидравлическим управлением попадает на транспортёр, который оборудован специальным устройством, так называемой сбрасывающей тележкой для загрузки вагонов.

В рамках описанного выше проекта выполнена доставка, установка и ввод в эксплуатацию следующего оборудования:
• распределительных устройств и фидеров на 6 кВ с системой управления и визуализации работы MicroSCADA для устройств защиты фидера REF541,
• трансформаторов на 6/0,5 кВ - 2,5 МВА; 2 МВА; l,6 МВА; 400 кВА и 6/0,4 кВ – 1250 кВА,
• шинных мостов для распределительных устройств низкого напряжения,
• контакторных распределительных устройств на 500 В, выполненных в кассетной системе, с системой визуализации их работы,
• шкафов управления для всей системы на основе ПЛК GE Fanuc и распределительных шкафов, с предварительной сборкой,
• преобразователей частоты низкого напряжения в диапазоне мощности 5,5 - 200 кВт,
• систем автоматизации, сигнализации и обеспечения безопасности для технологических устройств на основе датчиков и ПЛК,
• коробок управления, коробок с ремонтным выключателем питания для всех технологических устройств,
• осветительного оборудования и комплектов ремонтных розеток на 400/230 В,
• системы аварийного и эвакуационного освещения с центральной аккумуляторной батареей,
• систем молниезащиты и уравнивания потенциалов,
• системы видеонаблюдения на основе IP-камер,
• противопожарной системы с системой дымоудаления (задвижки системы дымоудаления, автоматические двери) и вентиляции,
• дублирующей световодной сети с топологией RING,
• систем управления,
• новой станции погрузки угля в железнодорожные вагоны с ее включением в существующую систему SolarisVenus,
• конвейерных технологических и торговых весов.