KWK ZOFIÓWKA

Dostawa i zabudowa stacji odwadniania węgla, ciągu transportowego zwałów węgla wraz z modernizacją rozdzielń i instalacji elektrycznych dla KWK Zofiówka.

Delivery and installation of equipment for coal dewatering and transport units of dumped coal and upgrading of distribution stations and electrical installation for KWK Zofiówka

Дтанции обезвоживания угля, строительство транспортных путей к отвалам угля и модернизация распределительных устройств и электрооборудования для угледобывающего предприятия Zofiówka.