KWK JANKOWICE

Przebudowa budynku płuczki miałowej w zakresie wzbogacania miałów węglowych w ZPMW KWK Jankowice

Zakres prac obejmował:
• budowę nowej dyspozytornia Płuczki Miałowej,
• sieć monitoringu video,
• sieć rozgłaszania,
• nową sieć ethernet całego Zakładu Przeróbczego,
• likwidację starego układ sterowania,
• uruchomienie nowego systemu sterowania Płuczką Miałową z poziomu wizualizacji,
• demontaż wszystkich istniejące na obiekcie a nieeksploatowane maszyny i urządzeń,
• wykonanie prac branży budowlanej: związane głównie z wykonaniem nowych stropów oraz wzmocnieniem konstrukcji słupów,
• wykonanie prac branży technologicznej: przebudowa rurociągu sprężonego powietrza oraz dostawa, zabudowa i uruchomienie nowych dmuchaw,
• wykonanie prac branży elektrycznej: związane z dostawą i uruchomieniem rozdzielni 6kV oraz instalacji i urządzeń przynależnych do rozdzielni,
• dostawę i podłączenie nowej rozdzielni głównej 500V,
• zabudowę szerokiej gamy nowych maszyn i urządzeń.

Reconstruction of fine coal washer within the scope of enrichment of fine coals in ZPMW KWK Jankowice

The scope of works included:
• construction of new control room for Fine Coal Processing,
• video monitoring system,
• broadcast system,
• new Ethernet network for whole Processing Plant,
• decommissioning of old control system,
• start-up of new control system for Fine Coal from visualisation level,
• disassembly of all existing, ant not used, equipment and machinery in the facility,
• execution of construction works: related mainly to new floors and reinforcement of columns structures,
• execution of process works: reconstruction of compressed air pipeline and delivery, installation and start-up of new blowers,
• execution of electrical works: related with delivery and start-up of 6kV switching station and systems and equipment associated with the switching station,
• delivery and connection of new main switching station 500V,
• installation of broad range of new machinery and equipment.

Перестройка здания скруббера для обогащения мелкого угля на заводе по механической переработке угля на угледобывающем предприятии ZPMW KWK Jankowice

Объем работ включал в себя:
• постройку новой диспетчерской для скруббера для мелкого угля,
• сеть для видеомониторинга,
• сеть вещания,
• новая сеть Ethernet для всего перерабатывающего предприятия,
• ликвидация старой системы управления,
• ввод в эксплуатацию новой системы управления скруббера для мелкого угля с уровня визуализации,
• демонтаж всех существующих на объекте неэксплуатируемых машин и оборудования,
• выполнение строительных работ, связанных, главным образом, с устройством новых перекрытий и усилением конструкции опор,
• выполнение технологических работ: реконструкция трубопровода сжатого воздуха, доставка, установка и ввод в эксплуатацию новых воздуходувок,
• выполнение электротехнических работ, связанных с доставкой и вводом в эксплуатацию распределительного устройства на 6 кВ и относящегося к нему оборудования,
• доставка и подключение нового главного распределительного устройства на 500 В,
• установка широкого спектра новых машин и оборудования.