Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania dla KWK Brzeszcze / Construction of surface methane drainage station for KWK Brzeszcze / Постройка наземной станции деметанизации для KWK BRZESZCZE

Wraz z potrzebą odmetanowania wyrobisk górniczych dla efektywniejszej eksploatacji, powstała konieczność modernizacji istniejących i budowa nowych powierzchniowych stacji odmetanowania zapewniających podstawową funkcję bezpieczeństwa i przygotowujących gaz do jego ekonomicznego wykorzystania w układach kogeneracyjnych.

Zdobyte doświadczenie w budowie i modernizacji powierzchniowych stacji odmetanowania takich jak:
• budowa powierzchniowej stacji odmetanowania dla KWK Szczygłowice,
• modernizacja powierzchniowej stacji odmetanowania dla KWK Staszic i KWK Wesoła,
• budowa powierzchniowej stacji odmetanowania dla KWK Wujek – Śląsk Ruch Śląsk,
pozwoliły na podjęcie się zadania jako generalny wykonawca obiektu budowy nowej powierzchniowej stacji odmetanowania dla KWK Brzeszcze o unikatowej technologii i osiąganych parametrach technicznych w zakresie ilości gazu 250nm3/min i sprężeniu do 2,2 bar.

Along with the need of methane drainage from the mining excavations for more efficient exploitation, it is necessary to upgrade the existing and construct new surface methane drainage stations ensuring the basic safety functions and preparing the gas for its economical use in the cogeneration systems.
Experience gained during construction and upgrading of surface methane drainage station such as:
• construction of surface methane drainage station for KWK Szczygłowice,
• upgrading of surface methane drainage station for KWK Staszic and KWK Wesoła,
• construction of surface methane drainage station for KWK Wujek - Śląsk, Section Śląsk,
allowed to implement the task as a general contractor for the construction of the new surface methane drainage station for KWK Brzeszcze utilizing the unique technology and obtained technical parameters within the scope of gas amounts equal to 250 nm3/min. and pressure to 2.2 bar.

Одновременно с потребностью в деметанизации горных выработок для обеспечения их эффективной эксплуатации возникает необходимость модернизации существующих и строительства новых наземных станций деметанизации, основная функция которых – обеспечение безопасности, и которые также осуществляют подготовку газа для его использования в экономике – в системах комбинированного производства тепловой и электрической энергии.
Полученный опыт в области строительства и модернизации наземных станций деметанизации, в частности:
• строительство наземной станции деметанизации для угледобывающего предприятия Szczygłowice,
• модернизация наземных станций деметанизации для угледобывающих предприятий Staszic и Wesoła,
• строительство поверхностной станции деметанизации для угледобывающего предприятия Wujek – Śląsk, Ruch Śląsk,
позволил нам взять на себя в качестве генерального подрядчика задачу по строительству для угледобывающего предприятия Brzeszcze новой наземной станции деметанизации, которая имеет уникальные технологические и технические параметры – количество извлекаемого газа 250 Нм3/мин при давлении 2,2 бар.