Wyposażenie Hali SPODEK / Equipment of the SPODEK hall / Oснащение Зала SPODEK

W ramach prac kontraktu wykonaliśmy: prace dla hali widowiskowo-sportowej „SPODEK” w Katowicach projektując i wyposażając obiekt w nowoczesny system sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy oraz pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej instalacje systemu CCTV w oparciu o unikalne na rynku rozwiązanie umożliwiające obserwacje obrazów z kamer w modelu 3D w czasie rzeczywistym.

DSO - dźwiękowy System Ostrzegawczy:
Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) - to system nagłośnieniowy służący do głosowego powiadomienia osób przebywających w danym obiekcie o ewentualnym wystąpieniu zagrożenia takiego jak pożar, akt terrorystyczny czy inny stan, który może mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi.
Poprzez nadawane komunikaty głosowe zapewnia on (dzięki współpracy z systemem sygnalizacji pożaru SPP) sprawną, bezpieczną i skuteczną ewakuację osób przebywających w obiekcie.
Od zwykłych systemów nagłośnieniowych system DSO różni się dużo wyższymi wymaganiami odnośnie wymaganych parametrów akustycznych, samokontroli i redundancji, zasilania awaryjnego czy odporności na różnego rodzaju zakłócenia. Specjalnie wykonane muszą być też głośniki, kable, trasy kablowe i systemy ich mocowania tak, aby w warunkach pożaru przez określony czas zapewnić prawidłowe działanie systemu i jego funkcję ewakuacyjną.

W RAMACH INSTALACJI SYSTEMU DSO W SPODKU ORAZ OBIEKTACH WOKÓŁ HALI ZAINSTALOWANO:
• ponad 600 głośników,
• około 20 km specjalistycznego niepalnego przewodu pożarowego,
• 1500 m niepalnych koryt metalowych,
• centralną stację wywoławczą w pomieszczeniu centrum sterowniczego,
• wyniesiony pulpit operatora w recepcja hotelu,
• wyniesiony pulpit operatora w obiekcie lodowiska.

SSP - System Sygnalizacji Pożarowej:
Systemy sygnalizacji pożarowej umożliwiają wczesne wykrycie pożaru, wskazanie miejsca jego powstania, powiadomienie o niebezpieczeństwie najbliższego personelu, a poprzez system monitoringu - Państwowej Straży Pożarnej. Centrala SSP może uruchomić urządzenia wykonawcze, takie jak np. systemy oddymiania, wentylację pożarową, zamykanie drzwi, rolet itp..
Zabudowany w Spodku oraz obiektach towarzyszących SSP jest systemem adresowalnym, umożliwiającym identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki.

W RAMACH INSTALACJI SYSTEMU SSP ZMODERNIZOWANO ISTNIEJĄCY SYSTEM W HALI GŁÓWNEJ ORAZ WYKONANO INSTALACJĘ DLA OBIEKTÓW WOKÓŁ HALI ZABUDOWUJĄC:
• ponad 430 czujników multisensorowych (czujnik optyczny i termiczny),
• 60 przycisków pożarowych ROP,
• 38 modułów sterujących elementami wykonawczymi takimi jak: elementy systemów oddymiania, wentylacji, zamykania bram itp.,
• około 8 km specjalistycznego niepalnego przewodu pożarowego,
• około 1 km niepalnego przewodu do połączenia central w sieć,
• 3 centrale pożarowe połączone w sieć,
• stanowisko BMS z wizualizacją alarmów zbiorczych z systemów bezpieczeństwa: SSP, DSO i CCTV w pomieszczeniu portierni,
• stanowisko BMS z wizualizacją alarmów zbiorczych z systemów bezpieczeństwa: SSP, DSO w pomieszczeniu obsługi monitoringu.

CCTV - System Telewizji Dozorowej:
CCTV zabudowany w Spodku oparty został na systemie Praetorian, który pełni rolę prekursora w nowej generacji aplikacji monitoringu wizyjnego. Praetorian Video FlashLight jest unikalnym na rynku rozwiązaniem umożliwiającym obserwację obrazów z kamer w modelu 3d obiektu w czasie rzeczywistym. Operatorzy w sposób intuicyjny mogą zanurzyć się w środowisku chronionego obiektu i w sposób naturalny przemieszczać się pomiędzy widokami z poszczególnych kamer.
Dzięki pracy w środowisku 3D możliwe jest znaczne ograniczenie ilości operatorów obsługujących systemy monitoringu widowni, przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości śledzenia zdarzeń przez operatora. Otwartość na współpracę z innymi systemami bezpieczeństwa instalowanymi w obiekcie wydajnie wspomaga pracę operatora np. przez automatyzację wskazania obrazu z odpowiednich kamer w okoliczności przesłania alarmu przez interfejs komunikacyjny.

W RAMACH INSTALACJI CCTV W SPODKU ZABUDOWANO:
• 66 kamer stacjonarnych,
• 14 kamer obrotowych,
• 32 mikrofony – z czego 20 na hali głównej,
• około 1 km światłowodów,
• około 16 km kabli zasilających i sterowniczych,
• 4 serwery z macierzami dyskowymi o sumarycznej pojemności 40 TB do archiwizacji obrazu i dźwięku,
• stanowisko z 2 monitorami w pomieszczeniu obsługi monitoringu,
• stanowisko do podglądu obrazu z kamer i system wizualizacji alarmów z sieci central sygnalizacji pożaru w pomieszczeniu ochrony.

Centralne stanowisko monitoringu znajdujące się w hali SPODKA wyposażone jest w:
- aplikację na pierwszym monitorze (Praetorian HAWK) udostępnia mapę synoptyczną 2D z naniesionymi lokalizacjami kamer, umożliwia obsługę zdarzeń z algorytmów analizy strumieni wizyjnych i zapewnia podgląd obrazów z kamer w standardowym trybie 2D,
- aplikacja na drugim monitorze (Praetorian Video Flashlight) zapewnia widok kamer w modelu trójwymiarowym obiektu,
- stanowisko robocze BMS z wizualizacją alarmów zbiorczych z systemów bezpieczeństwa: SAP, DSO i CCTV.

Within the scope of the contract works we execute: works for sports and events hall “SPODEK” in Katowice designing and equipping the facility with modern fire signalling system, voice alarm system and first CCTV system in the Central-Eastern Europe based on unique solutions available on the market allowing observations of the images from cameras in 3D model in the real-time. DSO - Voice alarm system:
Voice alarm system (DSO) - is a public address system intended for voice notification of people staying in the given facility about the possible occurrence of the hazards such as fire, terrorist attacks or other conditions, which may have an impact on the safety. It ensures (by cooperation with fire alarm system FAS) efficient, safe and effective evacuation of people staying in the facility. It differs from the common public address systems by considerably higher requirements related to the required voice parameters, self-control and redundancy, emergency supply or resistance to various types of disturbances. Furthermore, speakers, cables, cable routes and fixing systems require special execution to ensure correct operation of the system and its evacuation function.

THE FOLLOWING EQUIPMENT IS INSTALLED WITHIN THE SCOPE OF THE DSO SYSTEM IN SPODEK AND FACILITIES AROUND THE HALL:
• over 600 speakers,
• approx. 20 km of professional non-combustible fire cable,
• 1500 m of non-combustible metal trays,
• central call station in control centre room,
• elevated operator panel in hotel reception desk,
• elevated operator panel in ice skating rink.

FAS - Fire Alarm System:
Fire alarm systems allow early detection of the fire, an indication of the place of its occurrence, notification the closest personnel about the hazard and the State Fire Service (using a monitoring system). FAS system can activate output devices such as smoke control systems, fire ventilation, doors and shutters closing etc. FAS installed in Spodek and auxiliary facilities are an addressable system, allowing identification of fire outbreak location with an accuracy to the individual sensor.

THE EXISTING SYSTEM IN MAIN HALL WAS UPGRADED AND SYSTEM FOR FACILITIES AROUND THE HALL WAS EXECUTED WITHIN THE SCOPE OF THE FAS SYSTEM BY INSTALLATION OF:
• over 430 multi-sensor detectors (optical and thermal sensors),
• 60 fire buttons MCP,
• 38 control units for actuators such as: components of smoke control, ventilation, gates closing systems etc.,
• approx. 8 km of professional non-combustible fire cable,
• approx. 1 km of non-combustible for connection of exchanges into the network,
• 3 fire alarm control panels connected into network,
• BMS station with common alarm visualisation with safety systems: FAS, DSO and CCTV in guard building room,
• BMS station with common alarm visualisation with safety systems: FAS, DSO in monitoring staff room.

CCTV surveillance system:
CCTV installed in the Spodek hall is based on the Praetorian system, which is a precursor of a new generation of the visual monitoring application. Praetorian Video FlashLight is a unique solution on the market allowing observation of the image from cameras in the 3D model in real time. Operator is able to discover the environment of the protected facility and switch between views from the individual cameras. Thanks to working in the 3D environment it is possible to limit considerably a number of operators servicing audience monitoring systems with an increase of events tracking capability by the operator at the same time. Frankness to cooperation with the other safety systems installed in the facility efficiently supports work of the operator e.g. by automation of image indication from the appropriate cameras when the alarm is sent through the communication interface.

THE FOLLOWING EQUIPMENT WAS INSTALLED WITHIN THE SCOPE OF THE CCTV SYSTEM IN SPODEK:
• 66 fixed mount cameras,
• 14 rotary cameras,
• 32 microphones – 20 of them in the main hall,
• approx. 1 km of fibre optic cables,
• approx. 16 km of supply and control cables,
• 4 servers with disk arrays of total capacity 40 TB for image and sound archiving, a station with 2 monitors in the monitoring staff room,
• station for image preview from cameras and alarm visualisation system from FAS system in the security room.

Central monitoring station located in the SPODEK hall is equipped with: - application on the first monitor (Praetorian HAWK) provides a 2D mimic diagram with cameras locations, allows servicing events from algorithms for analysis of the visual streams and ensures a preview of images from cameras in 2D standard mode,
- application on the second monitor (Praetorian Video Flashlight) ensures view from cameras in 3D,
• BMS working station with common alarm visualisation with safety systems: SAP, DSO and CCTV.

В рамках контракта мы выполнили: работы для спортивно-концертного зала «SPODEK» в Катовице, спроектировав и установив современную систему пожарной сигнализации, систему звуковой сигнализации и первую в Восточной Европе систему CCTV, основанную, на уникальных на рынке решениях, позволяющих вести видеонаблюдение в реальном времени, создавая трёхмерные изображения.

DSO - Система звуковой сигнализации: Система звуковой сигнализации (DSO) представляет собой систему для передачи громких голосовых сообщений лицам, находящимся на объекте, о возникновении опасностей, таких как пожар, террористический акт или другое событие, создающее угрозу людям. Кроме передачи голосовых сообщений эта система (во взаимодействии с системой пожарной сигнализации SPP) обеспечивает эффективную и безопасную эвакуацию людей, находящихся на объекте. От обычных систем передачи громких голосовых сообщений система DSO отличается повышенными требованиями к акустическим параметрам, самоконтролю и избыточности, аварийному питанию, устойчивости к неожиданностям и т.п. Громкоговорители, кабели, кабельные трассы и системы их крепления должны быть сделаны особым образом, а именно так, чтобы в условиях пожара система могла продолжать работать до полной эвакуации людей.

в процессе установки системы DSO в зале SPODEK и окружающих объектах было установлено:
• более 600 громкоговорителей,
• около 20 км специальных несгораемых проводов,
• 1500 м несгораемых металлических лотков,
• специальную станцию сигнализации в помещении центра управления,
• вынесенный пульт оператора на стойке регистрации в гостинице,
• вынесенный пульт оператора на катке.

Система пожарной сигнализации SSP:
Системы пожарной сигнализации позволяют своевременно обнаруживать пожар, определять место его возникновения, сообщать об опасности персоналу в соседних помещениях и через систему мониторинга – государственной пожарной охране. Центральная система SSP может привести в действие исполнительные устройства, такие как, например, системы удаления дыма, пожарную вентиляцию, закрывание дверей, ролет и т.п. Система SSP в зале SPODEK и связанных с ним объектах позволяет точное определение места возникновения пожара с точностью до месторасположения конкретного датчика.

В ПРОЦЕССЕ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ SSP БЫЛА УСОВЕРШЕНСТВОВАНА СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА В ГЛАВНОМ ЗАЛЕ И БЫЛА ВЫПОЛНЕНА УСТАНОВКА СИСТЕМЫ В СОПУТСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТАХ, ПРИ ЭТОМ БЫЛО УСТАНОВЛЕНО:
• более 430 многосенсорных датчиков (оптических и тепловых),
• 60 пожарных кнопок ROP,
• 38 модулей управления механическими элементами, такими как элементы систем удаления дыма, вентиляции, закрывания дверей и т.п.,
• около 8 км специальных несгораемых проводов,
• около 1 км несгораемых проводов для соединения отдельных центров в сеть,
• 3 противопожарных центра, объединённых в сеть,
• пульт BMS с визуализацией аварийных сигналов от систем безопасности: SSP, DSO i CCTV в помещении вахтёра, • пульт BMS с визуализацией аварийных сигналов от систем безопасности: SSP, DSO в помещении обслуживания мониторинга.

CCTV - Система видеонаблюдения:
CCTV, установленная в зале SPODEK, основана на системе Praetorian – первой системе нового поколения систем для видеонаблюдения. Praetorian Video FlashLight является уникальным на рынке решением, позволяющим вести видеонаблюдение в реальном времени, создавая трёхмерные изображения. Операторы могут интуитивно удобным образом погрузиться в обстановку в наблюдаемом объекте и естественным образом перемещаться между видами отдельных камер. Благодаря работе в трёхмерной среде возмложно значительно уменьшить число операторов системы с одновременным повышением эффективности их наблюдений. Высокий уровень взаимодействия этой системы с другими системами безопасности на объекте повышает эффективность работы оператора, например, благодаря возможности автоматической передачи изображения с соответствующих камер в систему передачи аварийных оповещений через интерфейс связи.

ПРИ УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ CCTV В ЗАЛЕ SPODEK УСТАНОВЛЕНО:
• 66 стационарных камер,
• 14 движущихся камер,
• 32 микрофона– из них 20 в главном зале,
• около1 км световодов,
• около16 км кабелей питания и управления,
• 4 сервера с дисковой памятью общей ёмкостью 40 TB для архивирования видео и аудио файлов,
• пульт с 2 мониторами в помещении обслуживания мониторинга,
• пульт в помещении охраны для просмотра изображений от камер и систем визуализации аварийных сигналов из сети центров сигнализации о пожаре.

Центральный пульт мониторинга в зале SPODEK оборудован:
- программами на первом мониторе (Praetorian HAWK), обеспечивающими двумерную синоптическую карту с местами расположения камер для реакции на события с использованием алгоритмов анализа видеопотоков, а также позволяющими просмотр изображений с камер в стандартном двумерном режиме,
- программами на втором мониторе (Praetorian Video Flashlight), обеспечивающими трёхмерное моделирование изображений на основе данных, полученных от камер,
- рабочим пультом BMS с визуализацией аварийных сигналов, поступающих от систем безопасности: SAP, DSO i CCTV.