Międzynarodowe Centrum Kongresowe Katowice / International Conference Center (MCK) in Katowice / Международного центра конгрессов в Катовице

PKiMSA „Carboautomatyka” S.A. wykonywała prace elektroinstalacyjne związane z zasilaniem budynku, dystrybucji i rozdziału energii, dostawy i montażu rozdzielnic obiektowych, instalacji oświetlenia.
Dla pokrycia mocy zapotrzebowanej przez budynek MCK w ramach podpisanego kontraktu została wykonana stacja transformatorowa SN/nN, składająca się z:
- dwóch rozdzielnic jednosekcyjnych 20 kV,
- transformatorów 20/0,4kV; 1600kVA,
- rozdzielnicy głównej RG 0,4kV dwusekcyjnej z układem SZR,
- baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej,
- rozdzielnicy zasilania gwarantowanego RE 0,4kV dla urządzeń zwalczania pożaru.

W pomieszczeniach technicznych budynku zainstalowanych jest 46 rozdzielnic obiektowych zasilających urządzenia służące do prawidłowego funkcjonowania budynku. W szczególności są to: windy, kurtyny powietrzne, schody ruchome, centrale wentylacyjne, klimatyzatory lokalne w wydzielonych pomieszczeniach, ogrzewanie wpustów dachowych, suszarki do rąk w łazienkach, hydrofory, ogrzewanie zjazdu do piwnic budynku, instalacje gniazd sal i biur, urządzenia technologiczne kuchni i restauracji, instalacje oświetleniowe oraz system oświetlenia awaryjnego i kierunkowego.

Oprócz stacji energetycznej i zasilania urządzeń budynku, zostały wykonane trasy kablowe o łącznej długości ponad 31 km, wyłożone zostały kable i przewody zasilające o długości ponad 373 km oraz zamontowane oprawy oświetleniowe w ilości 9615 szt.

PKiMSA “Carboautomatyka” S.A. executed electrical installation works related to supply of the building, power distribution and separation, delivery and assembly of sub main switchboards, lighting systems. Transformer station MV/LV consisting of the following equipment was executed to cover the power demand for the International Conference Center building:
- two single bus bar system 20 kV,
- transformers 20/0.4 kV; 1600 kVA,
- main switchboard RG 0.4kV, dual fed, with ATS system,
- capacitor bank for compensation of reactive power,
- backed-up power supply switchboard RE 0.4 kV for firefighting equipment.

46 sub main switchboards supplying the equipment intended for correct operation of the facility are located in technical rooms of the building. In particular it includes: elevators, air curtains, escalators, air handling units, local air conditioning units in separated rooms, heating of roof outlets, hand dryers in bathrooms, pressure booster sets, heating of down ramp to building basements, sockets system for offices and rooms, process equipment for kitchen and restaurant, lighting systems and emergency exit lighting and escape sign lighting. Cable routes of a total length over 31 km, supply cables and conductors of total length 373 km were laid and 9615 pieces of light fittings were installed except power and supply station for equipment in the building.

PKiMSA „Carboautomatyka” S.A. выполнила электрические работы, связанные с обеспечением и распределением питания в здании, поставкой и монтажом распределительных устройств и установкой освещения.
Для обеспечения необходимой мощности, потребляемой зданием MCK, была построена трансформаторная станция СН/НН, состоящая из:
- двух односекционных распределительных устройств 20 кВ,
- трансформаторов 20/0,4 кВ; 1600 кВА,
- главного двухсекционного распределительного устройства RG 0,4 кВ с системой SZR,
- батареи конденсаторов для компенсации пассивной мощности,
- распределительного устройства гарантированного питания RE 0,4 кВ для противопожарных устройств.

В технических помещениях здания установлено 46 периферийных распределительных устройств, от которых поступает питание на оборудование, необходимое для правильного функционирования здания, такие как лифты, воздушные завесы, эскалаторы, центральная вентиляция, местное климатическое оборудование в отдельных помещениях, обогреватели вентиляционных впусков на крышах, сушилки для рук в туалетах, гидрофоры, обогреватели спусков в подвальные помещения, установка розеток в залах и офисах, технологические устройства кухни и ресторана, системы общего, аварийного и направленного освещения. Кроме энергетической станции питания и устройств здания, были проложены трассы кабелей питания длиной более 373 км и установлено 9615 единиц осветительного оборудования.