Zagęszczacz Lamelowy / Lamella thickener / Ламельный сгуститель METSOLTE 3000

który został zabudowany przez PKiMSA Carboautomatyka S.A. na terenie ZG Sobieski w Jaworznie w latach 2014-2016 jest największym na świecie zagęszczaczem mechanicznym.
Należy on do maszyn o wysokiej sprawności klarowania wód popłuczkowych. Zagęszczacz współpracując z w pełni zautomatyzowanymi układami dozowania flokulanta jest w stanie dostosować swoją pracę do zmiennych parametrów nadawy, co prowadzi do zoptymalizowania zużycia flokulanta. Proces ten pozwala na bardzo skuteczne oczyszczenie wód popłuczkowych i ponowne skierowanie czystej wody do procesów wzbogacania węgla. Obok samego zagęszczacza PKiMSA zabudowała w ramach przedmiotowej inwestycji wszystkie rurociągi nadawcze oraz odbiorcze produktów zagęszczacza wraz z niezbędną armaturą. Modernizacji uległa również istniejąca rozdzielnia 500V.
Inwestycja ta wymagała również szerokiego nakładu prac w branży robót budowlanych i ziemnych, które PKiMSA Carboautomatyka S.A. koordynowała jako Generalny Wykonawca.

constructed by PKiMSA “Carboautomatyka” S.A. in ZG Sobieski in Jaworzno between 2014 and 2016 is the biggest mechanical thickener in the world. It belongs to machinery ensuring high clarification of washery effluents. The thickener cooperates with fully automated flocculation agent dosing systems is able to adapt its operation to various parameters of the feed, what results in optimization of flocculation agent consumption. This process allows very efficient treatment of washery effluents and returning the clean water to coal enrichment processes. Except for the thickener, PKiMSA constructed all supply and receiving pipelines for thickeners products with necessary fittings within the scope of the project. Furthermore, the existing switching station 500V was upgraded. This project required also an extensive amount of works within the construction and groundworks, which were coordinated by PKiMSA “Carboautomatyka” S.A as General Contractor.

построенный компанией PKiMSACarboautomatyka S.A. на территории ZG Sobieski в Явожине в 2014-2016 годах, является самым большим в мире механическим сгустителем. Он представляет собой высокопроизводительную машину для очистки отработанных вод. Сгуститель при работе с полностью автоматическими системами дозирования флоккулянта может адаптировать свою работу к изменяющимся параметрам подачи, что позволяет оптимизировать потребление флоккулянта. Этот процесс очень эффективно очищает отработанные воды и возвращает чистую воду в процесс обогащения угля. Рядом со сгустителем в составе того же объекта компания PKiMSA установила трубопроводы подачи воды и отвода продуктов сгущения вместе с необходимой арматурой. Модернизирована была также существующая распределительная станция 500 В. При строительстве этого объекта также было выполнено много строительных и земляных работ, которые PKiMSACarboautomatyka S.A. координировала в качестве генерального подрядчика.