Budowa Zakładu Paliw Kompozytowych Polski Koks / Construction of Composite Fuels Plant Polski Koks / Строительство Предприятия композитных топлив «Польский кокс»

Realizowana inwestycja przewidywała wykonanie robót budowlanych w systemie „projektuj i buduj pod klucz”. Produktem końcowym jest ekologiczne paliwo stałe przeznaczone dla gospodarki komunalnej i ogrzewnictwa indywidualnego. Planowana wielkość produkcji nowego paliwa to 60 tyś ton rocznie. Paliwo produkowane w nowym zakładzie zastąpi używany do tej pory flotokoncentrat, który spalany w sposób tradycyjny był źródłem emisji bardzo wielu groźnych dla zdrowia zanieczyszczeń.

Zastosowanie nowego paliwa w kotle z automatycznym podawaniem paliwa pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku siarki, dwutlenku azotu tlenku węgla, pyłu oraz silnie rakotwórczego benzopirenu o ponad 90%.

Paliwo te będzie można również używać w kotłach tradycyjnych zastępując węgiel orzech lub niesort ograniczając również uciążliwość dla środowiska.

Inwestycja zrealizowana była przez konsorcjum firm Grupy Carboautomatyka:
PKiMSA „Carboautomatyka” S.A. - lider konsorcjum: dobór kluczowych maszyn i urządzeń, wykonanie systemów zasilania i sterowania zakładu, wykonanie instalacji teleinformatycznych i projektowanie i dostawa systemów informatycznych sterujących pracą linii technologicznej i budynkiem,
Carbo Projekt Sp. z o.o. - partner konsorcjum: opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych,
MIFAMA Sp. z o.o.: - partner konsorcjum: produkcja i zabudowa konstrukcji stalowej hali, wykonawstwo robót w branży konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej i maszynowej.

W ramach realizacji Inwestycji wykonaliśmy:
• projekt procesowy linii technologicznej,
• koncepcję programowo-przestrzenną zakładu,
• wykonanie raportu środowiskowego,
• opracowanie projektu budowlanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę i użytkowanie obiektu,
• wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych: Zakładu Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych,
• budowę hali produkcyjnej wyposażonej w ciąg maszynowy i magazyny z zapleczem administracyjnym i socjalnym dla pracowników,
• podłączenie mediów,
• wykonanie dróg i parkingów,
• dobór maszyn i urządzeń,
• zabudowę i uruchomienie ciągu maszynowo-technologicznego z centralnym sterowaniem z poziomu dyspozytorni,
• instalację inteligentnego sterowania budynkiem.

Implemented project expected execution of construction works in “design-build on turn-key basis contract”. Solid fuel intended for municipal management and individual heating is a final product. Planned production volume for new fuel is 60 thousand of tonnes per year. Fuel produced in new plant will substitute flotation concentration used, which was combusted in a conventional way and was a source of emission of many very hazardous pollutants.
Use of new fuel in the boiler with automatic fuel feeding allows limiting the emission of sulphur dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide, dust and highly carcinogenic benzopyrene by more than 90%. This fuel could be also used in conventional boilers substituting nut coal or ungraded aggregates limiting also an environmental nuisance. The project was implemented by consortium of companies from the Carboautomatyka Group:
• PKiMSA “Carboautomatyka” S.A. - consortium leader: selection of key machinery and equipment, execution of supply and control systems for the plant, execution of data (transmission) systems, designing and delivery of IT systems controlling operation of the process line and building,
• Carbo Projekt Sp. z o.o. - consortium partner: preparation of program-spatial concept, execution of basic design and detail designs,
• MIFAMA Sp. z o.o.: - consortium partner: production and assembly of the steel structure of the hall, execution of structural and construction, road, sanitary and machinery works,

Within the project we executed:
• process design of the process line,
• program-spatial concept of the facility,
• execution of the environmental report,
• preparation of basic design with obtaining building permit design and occupancy permit for the facility,
• execution of multi-disciplinary detail designs: For Composite Solid Fuel Production Plant,
• construction of hall equipped with machinery lines and warehouses with office and social back up facilities for the employees,
• connections of utilities,
• execution of roads and parking areas,
• selection of machinery and equipment,
• installation and start-up of machinery and process lines with central control from dispatch office,
• installation of building smart control.

При реализации проекта строительные работы выполнялись в системе «проектируй и строй под ключ». Его конечным продуктом является экологическое твёрдое топливо, предназначенное для коммунального хозяйства и индивидуального отопления. Запланированные объёмы производства нового топлива составляют 60 тыс. тонн в месяц. Топливо, производимое на новом предприятии, заменит используемый ранее флотоконцентрат, который при традиционном сжигании выделяет очень много веществ вредных для здоровья.
Применение нового топлива в котле с автоматической подачей топлива позволит ограничить выделение двуокиси серы, двуокиси азота, угарного газа, пыли и высоко канцерогенного бензопрена более чем на 90%.
Это топливо также можно будет использовать в традиционных котлах вместо обычного, грохчёного или несортированного угля, тем самым уменьшая нагрузку на окружающую среду.

Проект был выполнен консорциумом Группы Carboautomatyka:
• PKiMSA „Carboautomatyka” S.A. - лидер консорциума: подбор основных машин и оборудования, выполнение систем питания и управления предприятия, установка телеинформационных систем и проектирование и поставка информационных систем управления работой технологической линии и зданием.
• Carbo Projekt Sp. z o.o. - партнёр консорциума: разработка программно-пространственной концепции, выполнение строительного и исполнительного проектов.
• MIFAMA Sp. z o.o.: - партнёр консорциума: производство и установка стальных конструкций цеха, выполнение конструкторско-строительных работ, дорожного строительства и оснащения оборудованием.

В рамках проекта мы выполнили:
• технический проект технологической линии,
• программно-пространственную концепцию предприятия,
• создание отчёта о воздействии на окружающую среду,
• разработку строительного проекта с получением разрешения на строительство и использование объекта,
• многоотраслевые исполнительные проекты: Предприятие по производству композитного твёрдого топлива,
• строительство производственного цеха с технологическими коммуникациями, складами, административными помещениями и социальными помещениями для сотрудников,
• подключение коммуникаций,
• создание дорог и парковок,
• подбор машин и оборудования,
• установку и ввод в эксплуатацию всего оборудования с с централизованным управлением из диспетчерской,
• установки интеллектуального управления домом.