Wyposażenie tunelu i odcinka G2 Gliwice / Equipment of the tunnel and G2 Gliwice section / Оборудование туннеля и участка дороги G2 Гливице

Zakres wykonanych prac przez PKiMSA Carboautomatyka S.A.:
- wykonanie centrum sterowania tunelem wraz z serwerownią,
- wykonanie i montaż bramownic pod znaki zmiennej treści,
- montaż i sterowanie sygnalizatorami świetlnymi,
- montaż i sterowanie znakami zmiennej treści,
- montaż i sterowanie urządzeniami nagłaśniającymi,
- wykonanie systemu CCTV,
- integracja CCTV z systemem monitoringu miejskiego,
- wykonanie i wyposażenie nisz technicznych,
- wykonanie rozdzielnic drogowych.

Scope of the works executed by PKiMSA Carboautomatyka S.A.:
- execution of tunnel control system with server room,
- execution and assembly of gantries for variable message signs,
- assembly and control of signal lights,
- assembly and control of variable message signs,
- assembly and control of loudspeakers,
- CCTV system execution,
- CCTV integration with municipal monitoring system,
- execution and equipment of technical niches,
- execution of road switchboards.

PKiMSA Carboautomatyka S.A. выполнила следующие работы:
- создание центра управления туннелем вместе с серверной комнатой,
- создание и монтаж арок для дорогой для помещения на них различных знаков с изменяющимся содержанием,
- монтаж и управление световыми сигнализаторами,
- монтаж и управление знаков с изменяющимся содержанием,
- монтаж и управление устройствами для громких голосовых сообщений,
- установка системы CCTV,
- интегрирование системы CCTV с системой городского мониторинга,
- создание и оборудование технических ниш,
- создание дорожных распределительных устройств.