Tunel pod rondem w Katowicach / Tunnel under roundabout in Katowice / Туннель под кругом в Катовице

Wykonanie prac związanych ze sterowaniem, monitorowaniem i systemami bezpieczeństwa odbywającego się ruchu w tunelach pod katowickim rondem.

Zakres prac:

Oświetlenie:
• Oprawy 510 szt.,
• Kamery luminacji,
• System oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
• System zasilania awaryjnego UPS.

Kontrola Video: • 24 kamery z video-detekcją do monitoringu wnętrza tunelu,
• kamery obserwujące wjazd/wyjazd z tunelu,
• kamery obrotowe monitorujące portale wjazdowe,
• rejestratory,
• zainstalowany system współpracuje z monitoringiem poza systemem tunelu.

Sterowanie:
• W skład systemu sterowania wchodzi:
- 58 jednostek sterujących,
- 75 modułów wyjść cyfrowych,
- 105 modułów wejść cyfrowych,
- 34 moduły wejść analogowych,
• Redundancja systemu sterowania na poziomie CPU sterowników,
• Komputery i serwery ,
• System wizualizacji oparty o rozwiązania firmy PVSSu.

System sygnalizacji przeciwpożarowej:
• System wykrywania pożaru:
- kabel z integralnymi adresowalnymi sensorami po raz pierwszy zastosowany w Polsce w tunelu,
- wykrywanie źródła zagrożenia z dokładnością do 8 metrów, sygnał co 10 sekund,
- 2 jednostki centralne kontrolujące tunel niezależnie od siebie (redundancja układu),
• Systemu Sygnalizacji Pożaru:
- czujki dymu,
- ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP),

Wentylacja:
• 28 rewersyjnych wentylatorów strumieniowych,
• System łagodnego rozruchu wentylatorów,
• stanowiska pomiarowe CO, NO, widoczności, prędkości powietrza.

Urządzenia pierwszej pomocy:
• Aparaty alarmowe w niszach umożliwiające wezwanie pomocy,
• Monitoring uszkodzenia linii,
• Rejestracja rozmów i zdarzeń,
• Eliminacja szumu tła umożliwia swobodną rozmowę.

Urządzenia radiowe:
• System przekaźnikowy gwarantujący ciągłość komunikacji dla służb ratowniczych,
• Retransmisja stacji radiowych z możliwością nadawania komunikatów,
• Zapewnienie łączności w sieciach komórkowych.

Execution of works related to control, monitoring and security systems for traffic under the roundabout in Katowice.

The scope of works:

Lighting: • Fixtures 510 pcs.,
• Illumination cameras,
• Emergency and escape route lighting,
• Uninterrupted supply system (UPS).
Video control:
• 24 cameras with a vide detection for monitoring of tunnel interior,
• cameras observing entrance/exit from the tunnel,
• rotary cameras monitoring entrance portals,
• recording devices,
• installed system cooperates with monitoring outside the tunnel system.
Control:
• The control system consists of:
- 58 control units,
- 75 modules of digital outputs,
- 105 modules of digital inputs,
- 34 modules of analogue inputs,
• Redundancy of control system on the CPU controllers level,
• Computers and servers,
• Visualisation system based on the solutions of PVSSu.
Fire alarm systems:
• Fire detection system:
- cable with integral addressable sensors used in tunnel Poland for a first time,
- detection of hazard sources with an accuracy to 8 meters, signal every 10 seconds,
- 2 central units controlling the tunnel independently of each other (system redundancy),
• Fire Alarm System:
- smoke detectors,
- Manual Call Points (MCP),
Ventilation:
• 28 reversible stream fans,
• Smooth start-up system for the fans,
• CO, NO, visibility, air velocity measuring stations.
First aid equipment:
• Alarm devices in niches allowing calling for a help,
• Line damage monitoring,
• Conversations and events recording,
• Elimination of background noise allows free conversation.
Radio equipment:
• Relay system ensuring continuity of communication for emergency services,
• Retransmission of radio stations with the option to broadcast messages,
• Assurance of communication in the cellular networks.

Выполнение работ, связанных с управлением, мониторингом и системами безопасности движения в туннелях под кругом в Катовице.
Объём работ:
Освещение:
• 510 осветительных единиц.,
• Камеры яркости,
• Система аварийного и эвакуационного освещения,
• Система аварийного питания UPS.
Видеонаблюдение:
• 24 камеры видеонаблюдения для мониторинга внутри туннеля,
• камеры наблюдения для въезда и выезда из туннеля,
• вращающиеся камеры, наблюдающие за въездными порталами,
• регистраторы,
• установленная система взаимодействия с мониторингом вне туннеля.
Управление:
• В состав системы управления входят:
- 58 управляющих единиц,
- 75 модулей цифровых выходов,
- 105 модулей цифровых входов,
- 34 модулей аналоговых входов,
• Резервирование системы управления на уровне CPU контроллеров,
• Компьютеры и серверы,
• Система визуализации на основе решений фирмы PVSSu.
Система противопожарной сигнализации:
Система обнаружения пожара:
- кабель с встроенными датчиками с возможностью точного определения места, впервые использованный в Польше,
- обнаружение источника пожара с точностью до 8 метров, сигнал каждые 10 секунд,
- 2 центральных блока, контролирующие туннель независимо друг от друга (система резервирования),
• Системы пожарной сигнализации:
- датчики дыма,
- ручные устройства оповещения о пожаре,
Вентиляция:
• 28 реверсивных струйных вентиляторов,
• Система постепенного разгона вентиляторов,
• пункты измерения концентрации CO, NO, видимости и скорости ветра.
Устройства первой помощи:
• Устройства в нишах для вызова первой помощи,
• Мониторинг повреждения линии,
• Регистрация разговоров и событий,
• Исключение фонового шума для обеспечения слышимости при разговоре.
Радиоустройства:
• Система радиопередачи, гарантирующая бесперебойную связь для спасательных служб,
• Ретрансляция радиостанций с возможностью передачи сообщений,
• Обеспечение работы систем сотовой связи.