Przenośny analizator gazów / Portable analyser of gases / Портативный газоанализатор PAG

Analizator PAG jest przyrządem przeznaczonym do pomiaru udziału objętościowego metanu, tlenu, tlenku węgla, dwutlenku węgla i siarkowodoru w atmosferze.
• możliwość ustawienia progów alarmowych, z sygnalizacją optyczną i dźwiękową,
• rejestracja pomiarów i komunikacja z komputerem.

PAG analyser is an instrument intended for measurement of volumetric fraction of methane, oxygen, carbon oxide, carbon dioxide and sulphur oxide in the atmosphere.
• possibility to set alarm thresholds, with optical and acoustic signalling,
• recording of measurements and communication with computer.

Анализатор PAG это устройство, предназначенное для измерения объемного соотношения метана, кислорода, окиси углерода, двуокиси углерода и сероводорода в атмосфере.
• Возможность установки пороговых значений срабатывания, с оптической и акустической сигнализацией,
• регистрация измерений и связь с компьютером.