Miernik ciśnienia i różnicy ciśnień / Pressure and differential pressure gauge / Прибор контроля перепада давления MCRC-1

Miernik MCRC-1 jest przyrządem skierowanym dla służb wentylacyjnych i służącym do pomiaru czterech parametrów jednocześnie tj. ciśnienia atmosferycznego, różnicy ciśnień, temperatury i wilgotności powietrza.
• rejestracja pomiarów i komunikacja z komputerem,
• zakresy pomiarowe:
- ciśnienie atmosferyczne 800÷1300 hPa (lub do 2000 hPa),
- różnica ciśnień ± 35 kPa (lub do ± 700 kPa),
- temperatura powietrza -20÷40 °C,
- wilgotność 0÷100 % RH.

The MCRC-1 gauge is an instrument dedicated to the ventilation services and suitable for measuring of four parameters concurrently, i.e. atmospheric pressure, pressure difference, temperature and ambient humidity.
• data recording and communicating with computer,
• measurement ranges:
- atmospheric pressure: 800÷1300 hPa (or up to 2000 hPa),
- pressure difference: ± 35 kPa (or up to ± 700 kPa),
- air temperature: -20÷40 °C,
- humidity: 0÷100% RH.

Прибор MCRC-1 – устройство, предназначенное для вентиляционной службы для измерений четырех параметров одновременно, т.е. атмосферного давления, разницы давлений, температуры и влажности. • запись данных и общение с компьютером.
• измерительный диапазон:
- атмосферное давление 800÷1300 hPa (или до 2000 hPa),
- разница давлений ± 35 kPa (или до ± 700 kPa),
- температура воздуха -20÷40 °C,
- влажность 0÷100 % RH.