System bezpieczeństwa KSP-bis / KSP-bis safety system / Система безопасности KSP-bis

System bezpieczeństwa KSP-bis zbudowany jest w oparciu o centrale telemetryczne KSP-3 oraz urządzenia końcowe i współpracujące z nim systemy kopalniane.
W skład Systemu Bezpieczeństwa KSP-bis wchodzą:
• część powierzchniowa – centrale telemetryczne KSP-3,
• część dołowa – urządzenia końcowe (czujniki, anemometry, centralki dołowe, itp.),
Centrala telemetryczna KSP-3 wchodząca w skład systemu bezpieczeństwa nazywana częścią stacyjną odpowiedzialna jest za:
• ciągłą akwizycję, przetwarzanie, wizualizację i archiwizację sygnałów z czujników pomiarowych i urządzeń końcowych pracujących w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego do strefy bezpiecznej,
• sygnalizację ustawionych progów alarmowych a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości wyłączenia zasilania maszyn i urządzeń w strefach zagrożenia do 5 sek.,
• przeprowadzanie kontroli w tym kalibracji torów pomiarowych czujników zainstalowanych na dole wraz z tzw. wyłączeniami,
• przekazywanie do systemów alarmowo-rozgłoszeniowych sygnałów o zaistniałych przekroczeniach i alarmach.
Jedna linia pomiarowa (para przewodów) potrafi obsłużyć sygnały do 4 czujników (ograniczonych wydajnością prądową linii). Podłączone czujniki komunikują się z centralą (są odpytywane) poniżej 1 sekundy.
Część dołowa to różnego rodzaju czujniki pomiarowe wykonujące pomiary takich parametrów atmosfery, jak min.:
• stężenia metanu w powietrzu (SC-CH4/),
• stężenia metanu w rurociągach odmetanowania (SC-CH4/W +CWx-3),
• stężenia dwutlenku węgla w powietrzu (SC-CO2/
),
• stężenia tlenku węgla w powietrzu (SC-CO/),
• stężenia tlenu (SC-O2/
),
• prędkości przepływu powietrza (MPP),
• temperatury powietrza (SC-PS/),
• wilgotności powietrza (SC-PS/
); • ciśnienia bezwzględnego (SC-PS/),
• różnicy ciśnień (SC-RC/
),
• stężenia innych gazów toksycznych (SC-/),
oraz pozwala na podłączenie czujników dwustanowych z wykorzystaniem centralek dołowych sygnałów dwustanowych (CDSD-3).

The KSP-bis type safety system is built basing on the KSP-3 tele-metering centres and terminal units and also on the mine system cooperating with them.
The KSP-bis Safety System includes:
• overhead part – KSP-3 tele-metering centes,
• underground part – terminal units (sensors, anemometers, underground centres, etc.).
The KSP-3 tele-metering centre, being the part of the safety system and called the station part, is responsible for:
• continuous acquisition, processing, visualization and archiving of signals from measuring sensors or terminal units working inside the methane and/or coal-dust explosion hazard zones to the safe zone,
• signalization of the set alarm thresholds, and in case where the admissible values are exceeded, switching OFF the supply of the machinery and devices inside the hazard zones, in up to 5 sec.,
• carrying of controls, including calibration of measurement lines of the sensors installed under-ground with so called switch-offs,
• delivery of the existing exceed or alarm signals to the alarm and announcing systems.
One measurement line (pair of leads) can deliver up to 4 sensor signals (limited by the current capacity of the line).
The linked sensors communicate with the centre (are asked) below 1 second.
The underground part includes different measuring sensors that measure such atmosphere parameters as a/o:
• methane concentration in the air (SC-CH4/),
• methane concentration in the methane-removal pipelines (SC-CH4/W +CWx-3),
• carbon dioxide concentration in the air (SC-CO2/
),
• carbon monoxide concentration in the air (SC-CO/),
• oxygen concentration (SC-O2/
),
• air flow speed (MPP),
• air temperature (SC-PS/),
• air humidity (SC-PS/
),
• absolute pressure (SC-PS/),
• pressure difference (SC-RC/
),
• other toxic gases concentration (SC-/),
and it allows connecting of two-status sensors using the underground two-status signal centres (CDSD-3).

Система безопасности KSP-bis построена на основании телеметрических станций KSP-3 и оконечных устройств, а также работающих с ними шахтных систем.
В состав Системы Безопасности KSP-bis входят:
• поверхностная часть – телеметрические станции KSP-3,
• низовая часть – оконечные устройства (датчики, анемометры, низовые станции и т.п.),
Телеметрическая станция KSP-3 входящая в состав системы безопасности отвечает за:
• постоянный сбор, обработку, визуализацию и архивирование сигналов от измерительных датчиков и оконечных устройств, работающих в зонах с повышенной опасностью взрыва метана и/или угольной пыли к безопасной зоне,
• сигнализацию установленных тревожных порогов и, в случае превышения допустимых значений, отключение питания устройств в опасных зонах до 5 сек.,
• провождение контроля, в том числе калибровка измерительных путей датчиков, установленных внизу вместе с т.н. выключениями,
• передача к системам тревоги и оповещения сигналов о возникших превышениях и тревогах.
Одна измерительная линия (пара проводов) может обслужить сигналы до 4 датчиков (ограниченных токовой производительностью линии). Подключенные датчики общаются со станцией (опрашиваются) ниже 1 секунды.
Низовая часть – это разного типа измерительные датчики проводящие измерения параметров атмосферы, в т.ч.:
• концентрации метана в воздухе (SC-CH4/),
• концентрации метана в трубопроводах для отвода метана (SC-CH4/W +CWx-3),
• концентрации диоксида углерода в воздухе (SC-CO2/
),
• концентрации оксида углерода в воздухе (SC-CO/),
• концентрации кислорода (SC-O2/
),
• скорости воздушного потока (MPP),
• температуры воздуха (SC-PS/),
• влажности воздуха (SC-PS/
),
• абсолютного давления (SC-PS/),
• разницы давлений (SC-RC/
),
• концентрации других токсичных газов (SC-/),
Возможно подключение двухпозиционных датчиков при употреблении низовых станций двухпозиционных сигналов (CDSD-3).

System bezpieczeństwa KSP-bis