Oprogramowanie do prognozowania zagrożeń metanowych / Methane hazard forecasting software / Программное обеспечение для прогнозирования метановых угроз

Program przeznaczony jest do bieżącej oceny i prognozy zagrożenia metanowego, jako narzędzie do kształtowania profilaktyki metanowej. Jest programem dyspozytorskim, który może współpracować z dowolnym systemem telemetrycznym parametrów fizycznych i chemicznych atmosfery kopalnianej. Za pomocą programu można porównywać wizualnie wykresy wartości pomiarowych dwóch parametrów (np. stężenia metanu na wylocie ze ściany i z rejonu ściany), program podaje wartości podstawowych parametrów statystycznych stężenia metanu w wybranym okresie oraz sumaryczny czas występowania stężenia metanu w przedziałach, co 0,1%. Podaje również wartości wskaźników zagrożenia metanowego rozumianych jako czas występowania stężenia metanu o wartości nie mniejszej niż zadana (np. stężenie 1,2 % metanu i wyższe). Program sporządza także bieżące raporty graficzne i numeryczne, z których najistotniejsze są raporty dobowe. W oparciu o dane statystyczne opisujące dobową metanowość wentylacyjną, strumień objętości metanu ujmowanego systemem odmetanowania oraz wielkości wydobycia dobowego, sporządzana jest prognoza metanowości na dowolnie wybrany okres. Prognoza może zostać wykorzystana w procesie doboru środków profilaktyki metanowej oraz wielkości wydobycia dobowego ze ściany.

The software is assigned for current evaluation and forecasting of the methane hazard as a tool for creation of a methane prophylactic. This is a dispatcher’s software that may cooperate with any tele-metering system which measures physical and chemical mine’s atmosphere parameters. Using this software, it’s possible to compare visually the measurement value graphs of two parameters (e.g. methane concentration at the long-wall outlet and at the given long-wall area), the software delivers values of the basic statistic parameters of the methane concentration within the selected period of time and the summary methane concentration occurrence within the time intervals, each 0,1%. It also delivers the methane hazard index values, understood as the occurrence time of the methane concentration not less than the set value (e.g. methane concentration 1,2 % or higher). The software draws also current graphic or numerical reports, where the most important are the 24-hour ones. Basing on the statistical data describing the 24-hour ventilation methane concentration, methane volume stream taken-over by the methane-removal system or 24-hour output volume, is drawn as a methane concentration forecast for any selected period of time. The forecast may be used in the process of the methane prophylactic means or the long-wall 24-hour output volume.

Программа предназначена для текущей оценки прогноза метановой угрозы как инструмент профилактики. Она является диспетчерской программой, которая может сотрудничать с любой телеметрической системой параметров физических и химических шахтной атмосферы. При помощи программы можно визуально сравнивать диаграммы измерительных значений двух параметров (напр. концентрации метана на выходе из пласта и вблизи пласта), программа указывает значения основных статистических параметров концентрации метана в выбранном периоде, а также суммарное время наличия концентрации метана через каждые 0,1%. Указывает также значения показателей метановой угрозы, понимаемых как время наличия концентрации метана на уровне не меньше введенного (напр. концентрация 1,2 % метана или выше). Программа составляет также графические и цифровые отчеты по текущей ситуации, из которых самыми важными являются суточные отчеты. Опираясь на статистические данные, характеризующие суточную вентиляционную „метанность”, струю объема метана охваченную системой удаления метана, а также объем производства, составляется прогноз метанности для любого периода. Прогноз может быть использован в процессе выбора средств профилактики, а также суточного объема производства из пласта.