Czujniki serii SC-*/* / SC-*/* series sensors / Датчики серии SC-*/*

Systemowe czujniki typu SC-/ są urządzeniami przeznaczonymi do ciągłego pomiaru gazów wybuchowych, toksycznych, tlenu, parametrów środowiska i innych. Przystosowane są do pracy w systemach gazometrycznych (telemetrycznych) oraz jako urządzenia stacjonarne, służące do ciągłego pomiaru parametrów atmosfery w podziemiach i na powierzchni zakładów górniczych w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Możliwość pracy w trzech standardach transmisji:
- n z sygnałem cyfrowym FSK;
- n z sygnałem napięciowym 0,4 ÷ 2 V lub 1 ÷ 5 V;
- n z sygnałem kodowanym częstotliwościowo 5 ÷ 12 kHz.

Czujniki posiadają:
- n dwa wyjścia 2-stanowe (izolowane galwanicznie);
- n jedno wejście dwustanowe (beznapięciowy styk);
- n programowalne dwa progi alarmowe.

Mierzone gazy i parametry środowiska:
- n stężenia metanu w powietrzu (SC-CH4/n, SC-CH4/s, SC-CH4/IR);
- n stężenia metanu w rurociągach odmetanowania (SC-CH4/W +CWx-3);
- n stężenia dwutlenku węgla w powietrzu (SC-CO2/);
- n stężenia tlenku węgla w powietrzu (SC-CO/
);
- n stężenia tlenu (SC-O2/);
- n temperatury powietrza (SC-PS/
);
- n wilgotności powietrza (SC-PS/);
- n ciśnienia bezwzględnego (SC-PS/
);
- n różnicy ciśnień (SC-RC/);
- n stężenia innych gazów toksycznych (SC-
/*);

Inne gazy: wodór (SC-H2/), siarkowodór (SC-H2S/), amoniak (SC-NH3/), tlenek azotu (SC-NO/), dwutlenek azotu (SC-NO2/), chlor (SC-CL2/), dwutlenek siarki (SC-SO2/), cyjanowodór (SC-HCN/).

The system’ SC-/ type sensors are the devices assigned for continuous measurement of the explosive or toxic gases, oxygen, environmental parameters, etc. They are suitable for work in the gas-metering (tele-metering) systems or as the stationary devices, suitable for continuous measuring of the atmosphere parameters underground or at mine-head, inside the methane and/or coal-dust explosion hazard zones.
They may work in three transmission standards:
• with the FSK digital signal,
• with the 0,4 ÷ 2 V or 1 ÷ 5 V voltage signal,
• with the 5 ÷ 12 kHz frequency encoded signal.
The sensors have:
• 2 two-status outputs (galvanic insulated),
• 1 two-status input (voltage-free contact),
• 2 programmable alarm thresholds.
The measured environment parameters:
• methane concentration in the air (SC-CH4/n, SC-CH4/s, SC-CH4/IR),
• methane concentration inside the methane-removal pipelines (SC-CH4/W +CWx-3),
• carbon dioxide concentration in the air (SC-CO2/),
• carbon monoxide concentration in the air (SC-CO/
),
• oxygen concentration (SC-O2/),
• air temperature (SC-PS/
),
• air humidity (SC-PS/),
• absolute pressure (SC-PS/
),
• pressure difference (SC-RC/),
• concentration of other toxic gases (SC-
/),
Other gases: hydrogen (SC-H2/
), hydrogen sulfide (SC-H2S/), ammonia (SC-NH3/), nitrogen monoxide (SC-NO/), nitrogen dioxide (SC-NO2/), chlorine (SC-CL2/), sulfur dioxide (SC-SO2/), hydrogen cyanide (SC-HCN/*).

Системные датчики типа SC-/ являются устройствами, предназначенными для постоянного измерения количества взрывчатых и токсичных газов, кислорода, параметров среды и других. Они приспособлены к работе как в газометрических (телеметрических) системах, так и в виде стационарных устройств для постоянного измерения параметров атмосферы в подземелье и на поверхности горнодобывающих предприятий в зонах с повышенной опасностью взрыва метана и/или угольной пыли.
Возможность работы в трех стандартах передачи:
• с цифровым сигналом FSK,
• с сигналом напряжения 0,4÷2 V или 1÷5 V,
• с сигналом, кодированным по частоте 5÷12 kHz.
Датчики имеют:
• два 2-позиционных выхода (гальванически изолированных),
• один двухпозиционный вход (сухой контакт),
• два программируемых тревожных порога.
Измеряемые газы и параметры среды:
• концентрации метана в воздухе (SC-CH4/n, SC-CH4/s, SC-CH4/IR),
• концентрации метана в трубопроводах для отвода метана (SC-CH4/W +CWx-3),
• концентрации диоксида углерода в воздухе (SC-CO2/),
• концентрации оксида углерода в воздухе (SC-CO/
),
• концентрации кислорода (SC-O2/),
• температуры воздуха (SC-PS/
),
• влажности воздуха (SC-PS/),
• абсолютного давления (SC-PS/
),
• разницы давлений (SC-RC/),
• концентрации других токсичных газов (SC-
/),
Другие газы: водород (SC-H2/
), сероводород (SC-H2S/), аммиак (SC-NH3/), оксид азота (SC-NO/), диоксид азота (SC-NO2/), хлор (SC-CL2/), диоксид серы (SC-SO2/), циановодород (SC-HCN/*).

Czujniki serii SC-*/*


Czujniki serii SC-*/*