Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach / Upgrading works of municipal waste water treatment plant in Tarnowskie Góry / Модернизация станции очистки городских сточных вод в городе Тарнувски Гуры

Wykonaliśmy kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków „Leśna” w Tarnowskich Górach. Modernizacja pozwala na osiągnięcie efektów zgodnych z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r., osiągając wydajność Qdśr = 1.147 m3/d.

Zakres modernizacji obejmował budowę obiektów wraz z wyposażeniem technologicznym zasilaniem, sterowaniem i wizualizacją:

 • mechaniczne podczyszczenie ścieków:

  • krata hakowa z praską i płukaniem skratek,
  • piaskownik pionowy ze separatorem piasku,
 • pompownia główna:

  • stacja pomp zatapialnych ścieków surowych,
  • stacja pomp zatapialnych ścieków nadmiarowych,

-biologiczne oczyszczanie ścieków:
- selektorowa komora biologicznej defosfatacji,
- komora denitryfikacji/nitryfikacji,
- osadniki wtórne pionowe,

 • pomieszczenie dmuchaw,
 • chemiczne strącanie nadmiaru fosforu,
 • stacja dozowania zewnętrznego źródła węgla,
 • studnia wody technologicznej,
 • komora pomiarowa ścieków oczyszczonych,
 • zbiornik retencyjny wód nadmiarowych,
 • pompownia osadu nadmiernego,
 • zbiornik tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego,
 • kontenerowa stacja mechanicznego odwadniania osadu,
 • stacja wapnowania osadu,
 • wiata magazynowa osadu odwodnionego wraz z przenośnikami ślimakowymi.

Wykonano komunikację pomiędzy poszczególnymi obiektami w całości w oparciu o protokół komunikacyjny Ethernet i sieć światłowodową, umożliwiając zdalne konfigurowanie nastaw pracy urządzeń technologicznych i sterowanie nimi z systemu scada.

We have executed comprehensive upgrade of the “Leśna” waste water treatment plant in Tarnowskie Góry. The upgrade allows achieving the effects in accordance with the requirements specified in the Regulation of the Minister of Environmental Protection of 18 November 2014, reaching the capacity of Qdśr = 1.147 m3/d.
The scope of the upgrade included construction of facilities with process equipment: supply, control and visualisation:
• mechanical waste water pre-treatment:
- hook-type screen with press and rinsing of screenings,
- vertical sand trap with a sand separator,
• main pumping station:
- submersible pumps station for raw wastewaters,
- submersible pumps station for crude sewage,
- biological waste water treatment:
- selector chamber for biological defosfatation,
- denitrification/nitrification chamber,
- vertical secondary settlement tank,
• blowers room,
• chemical precipitation of phosphorus excess,
• station for dosing of external coal source,
• process water well,
• measuring chamber for treated wastewaters,
• retention tank for excess waters,
• excess sludge pumping station,
• tank for oxygen stabilisation of excess sludge,
• container station for mechanical dewatering of sludge,
• sludge liming station,
• warehouse shed for dewatered sludge with screw conveyors.

Communication between the individual facilities was executed completely based on the Ethernet communication protocol and fibre-optic network, allowing remote configuring of process equipment settings and controlling them from the SCADA system.

Мы выполнили комплексную модернизацию станции очистки сточных вод «Leśna» в городе Тарнувске Гуры. Модернизация позволяет достичь результатов, соответствующих требованиям, изложенным в распоряжении Министра охраны окружающей среды от 18 ноября 2014 года, т. е. уровня эффективности Qср (среднесуточный приток сточных вод) = 1 147 м3/день.
Объем работ по модернизации включал строительство объектов, установку технологического оборудования для электроснабжения, управления и визуализации данных:
• механическая очистка сточных вод:
- крючковая решетка с прессом и промывкой осадка,
- вертикальная песколовка с сепаратором песка
• главная насосная станция:
- станция на основе погружных насосов для первичных сточных вод,
- станция на основе погружных насосов для избыточных сточных вод,
- биологическая очистка сточных вод:
- селекторная камера биологической дефосфатации,
- камера денитрификации/нитрификации,
- вторичные вертикальные отстойники,
• помещение для воздуходувок,
• химическое осаждение избытка фосфора,
• станция дозирования внешнего источника угля,
• скважина для технологической воды,
• измерительная камера для очищенных стоков,
• резервуар для избыточных вод,
• насосная станция для избыточных осадков,
• резервуар для кислородной стабилизации избыточных осадков,
• контейнерная станция для механического обезвоживания осадков,
• станция известкования осадков,
• навес с винтовыми транспортёрами для хранения обезвоженных осадков.

Создана сеть оптоволоконной связи между отдельными объектами, которая полностью основана на протоколе связи Ethernet и позволяет осуществлять дистанционную настройку параметров технологического оборудования и управление им из системы scada.